DUA 7

19.12.2019 15:04
YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR VER Kİ, GÖRENLER SUBHANALLAH DİYEREK AZAMETİN KARŞISINDA SECDEYE KAPANSIN..YARABBİ BU İNTERNET SİTESİ VASITASIYLA İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIR. RIZKIMIZI ARTIR. BU İNTERNET SİTESİNDEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN İŞLERİNİ DE KOLAYLAŞTIR. ONLARA HAYIRLI RIZIKLAR İHSAN EYLE.
BİZİ SENDEN BAŞKASINA MUHTAÇ EYLEYİP EL AÇTIRMA. VE BİZİM HAKKIMIZDA HAYIRLI OLANI İHSAN EYLE. AMİNN.

ÖNCEKİ SAYFA 2 
ÖNCEKİ SAYFA 4 
ÖNCEKİ SAYFA 6


ÖMER BABA
ÖMER FÜÂDÎ
ÖMER HÜDÂÎ BABA
ÖMER KARADÂĞÎ
ÖMER BİN MES’ÛD EL-BEZZÂR
ÖMER MUHDÂR BİN ABDURRAHMÂN
ÖMER NÂİMÎ EFENDİ
ÖMER BİN SAÎD EL-HEMEDÂNÎ
ÖMER ŞİRVÂNÎ
ÖMER BİN ZER
ÖMER ZİYÂEDDÎN DAĞISTÂNÎ
ÖMER ZİYÂEDDÎN TAVÎLÎ

P
PÎR AHMED ERZİNCÂNÎ
PÎR ALİ AKSARÂYÎ
PÎR ALİ DEDE
PÎR ALİ EFENDİ
PÎR ALİ EFENDİ (ALİ BİN NASÛH)
PÎR CEMÂLEDDÎN ABDURRAHMÂN-I SÂNÎ
PÎR EMİR SULTAN
PÎR ESAD SULTAN
PÎR FETHULLAH
PÎR İLYÂS
PÎR MUHAMMED ERZİNCÂNÎ
PÎR MUHAMMED GENCEVÎ
PÎR ŞÜKRULLAH HALVETÎ
PÎR TEVEKKÜL
PİREBİ SULTAN
PÎRÎ BABA
PÎRÎ HALÎFE HAMÎDÎ
PÎRÎ HALÎFE SULTAN

R
RECEP ENİS DEDE
REMLÎ ŞÂFİÎ
RESÛL ZEKİ EFENDİ
RİSLÂN DIMEŞKÎ
RÛŞEN EFENDİ (BÜYÜK RÛŞEN)
RÛZBEHÂN BAKLÎ
RÜKNEDDÎN-İ ÇEŞTÎ
RÜKNEDDÎN EBܒL-FETH
RÜSTEM HALÎFE BURSEVÎ
RÜVEYM BİN AHMED

S
SÂBİT EBÜ'L-MEÂNÎ
SÂBİT BİN ESLEM EL-BENÂNÎ
SAÇLI İBRÂHİM EFENDİ
SA'DÎ-İ ŞİRÂZÎ
SÂDIK ALİ EFENDİ
SÂDIK EFENDİ
SADIR SULTAN
SADREDDÎN BİN BEHÂEDDÎN ZEKERİYYÂ
SADREDDÎN HAYÂVÎ
SADREDDÎN-İ KONEVÎ
SADREDDÎN MUHAMMED HORASÂNÎ
SA'DÜDDÎN İSMÂİL EFENDİ
SA'DÜDDÎN-İ KAŞGÂRÎ
SÂFÎ ÂMİDÎ BOLEVÎ
SAFİYYÜDDÎN ERDEBİLÎ
SAFRANBOLULU İSMÂİL NECÂTÎ
SAÎD BİN CÜBEYR
SAÎD BİN MÜSEYYİB
SAİD NURSÎ
SAİD ŞEMİD
SAİDÜDDÎN FERGÂNÎ
SÂKIB DEDE
SÂLİH BABA
SÂLİH BİN BEŞÎR EL-MÜRRÎ
SÂLİH EFENDİ
SÂLİH GÜLÂBÎ
SÂLİH SIBKÎ
SÂLİM BİN ABDULLAH
SÂLİM ŞEBŞÎRÎ
SALTUK TÜRKÎ
SANDIKLI ŞEYHİ HASAN HAMDİ EFENDİ
SARI ABDULLAH EFENDİ
SARI AHMEDZÂDE EL-HÂC MEHMED EFENDİ
SARI NÂSUH
SARI SALTUK
SARI YÂKUB
SEFER EFENDİ
SEHL BİN ABDULLAH TÜSTERÎ
SELÂHADDÎN UŞÂKÎ
SELÂHADDÎN ZERKÛB
SELÂMİ ALİ EFENDİ
SELEME BİN DÎNÂR
SELÎM FETİHPÛRÎ
SELÎM KIRÎMÎ
SELÎM EL-MESÛTÎ
SEMNÂNÎ (EŞREF SEYYİD EMÎR CİHÂNGİR)
SEMNÛN MUHİB
SENÂULLAH-İ DEHLEVÎ
SENÂULLAH HARÂBÂTÎ
SENÂULLAH-İ SEBNEHLÎ
SENÛSÎ (MUHAMMED BİN YÛSUF)
SERRÂC
SERTARÎKZÂDE MEHMED EMİN EFENDİ
SERÛCÎ
SEYFEDDÎN-İ FÂRÛKÎ
SEYFEDDÎN HALVETÎ
SEYFEDDÎN MENÂRÎ
SEYYİD ABDÜLAZÎZ
SEYYİD ABDÜLHAKÎM
SEYYİD AHMED ÇAPAKÇURÎ
SEYYİD AHMED HİCÂBÎ
SEYYİD AHMED-İ KEBÎR ER-RUFÂÎ
SEYYİD AHMED SÜNNETÎ
SEYYİD AHMED ŞEVKİ NAKŞİBENDÎ
SEYYİD ALÂEDDÎN ALİ SEMERKANDÎ
SEYYİD ALİ HEMEDÂNÎ
SEYYİD ATÂ
SEYYİD BİLÂL
SEYYİD EBÛ ALİ TUNUSÎ
SEYYİD EMÎR BURHÂN
SEYYİD EMÎR HAMZA
SEYYİD EMÎR KÜLÂL
SEYYİD HÂRUN VELÎ
SEYYİD HASAN BERZENCÎ
SEYYİD HASAN MÜKENNÂ
SEYYİD HÜSEYİN BURHÂNEDDÎN EFENDİ
SEYYİD KÂSIM TEBRÎZÎ
SEYYİD MAHMÛD ÇAĞIRGAN
SEYYİD MUHAMMED MURÂDÎ
SEYYİD MUHAMMED OSMAN EL-MERGÂNÎ
SEYYİD MUHAMMED ŞÂH
SEYYİD MUSLİHİDDÎN EFENDİ
SEYYİD NİZÂM EFENDİ
SEYYİD ÖMER EFENDİ
SEYYİD RADIYYÜDDÎN ALİ
SEYYİD SÂLİH
SEYYİD SEYFULLAH KÂSIM EFENDİ
SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ
SEYYİD VELÂYET
SEYYİD YAHYÂ EFENDİ
SEYYİDET NEFÎSE
SEYYİDET SEKÎNE
SIBGATULLAH ARVÂSÎ
SIBGATULLAH-I BERVECÎ
SIRRÎ-Yİ SEKATÎ
SİNÂN EFENDİ
SİNÂN ERDEBİLÎ
SİNÂNÜDDÎN YÛSUF AMÂSÎ
SİRÂCEDDÎN ÖMER HALVETÎ
SİVASÎ ABDÜLMECÎD EFENDİ
SOFU BABA
SOFYALI BÂLÎ EFENDİ
SOMUNCU BABA
SÛFÎ ALLAHYÂR
SULTAN BABA
SULTAN DÎVÂNÎ
SULTAN SARI BABA
SULTÂN-ÜL-ULEMÂ
SULTÂN-ÜL-ULEMÂ BEHÂEDDÎN VELED
SULTAN VELED
SUMÂDÎ
SUMÂDÎ
SÜFYÂN BİN ABDULLAH YEMENÎ
SÜFYÂN-I SEVRÎ
SÜFYÂN BİN UYEYNE
SÜLEMÎ
SÜLEYMÂN ÇELEBİ
SÜLEYMÂN HALVETÎ (BEŞİKÇİZÂDE)
SÜLEYMÂN HİLMİ TUNAHAN
SÜLEYMÂN RÜŞDÎ EFENDİ
SÜLEYMÂN SIDKI EFENDİ
SÜLEYMÂN ZÂTÎ EFENDİ
SÜMBÜL BABA
SÜNBÜL SİNÂN EFENDİ
SÜVEYD SİNCÂRÎ

Ş
ŞA'BÂN DEDE
ŞA’BÂN-I VELÎ
ŞA'BÎ
ŞAD-I DÎV
ŞÂFIÎ
ŞÂH ABDÜRRAHIM DEHLEVÎ
ŞÂH EBܒL-MEÂLÎ
ŞÂH-I A'LÂ
ŞÂH KUBÂD ŞIRVÂNÎ
ŞÂH MUHAMMED BEDAHŞÎ
ŞÂH MUHAMMED ÇELEBI
ŞÂH MUHAMMED MA’SÛM ÖMERÎ
ŞAH RAÛF AHMED
ŞÂH ŞÜCÂ KIRMÂNÎ
ŞÂH VELÎ AYINTABÎ
ŞÂH VELIYYULLAH-I DEHLEVÎ
ŞÂHÎ MÛYTÂB
ŞÂHIDÎ IBRÂHIM DEDE
ŞAKÎK-I BELHÎ
ŞÂKIR HAMEVÎ
ŞEBRÎSÎ
ŞEKMETI MEHMED EFENDI
ŞEMS-I TEBRÎZÎ
ŞEMSEDDÎN ÎCÎ
ŞEMSEDDÎN IBN-I MÜNÎR
ŞEMSEDDÎN PÂNI-PÜTÎ (HÂCE ŞEMSEDDÎN TÜRK)
ŞERÂFEDDÎN EBÛ ALİ KALENDER
ŞERÂFET NEVŞÂHÎ
ŞEREFÜDDÎN AHMED BİN YAHYÂ MÜNÎRÎ
ŞERÎF TLEMSÂNÎ
ŞERÎFZÂDE MEHMED EFENDİ
ŞEYH ABDULLAH BEYTÛŞÎ
ŞEYH ABDULLAH EL-FÂİZ DAĞISTÂNÎ
ŞEYH ABDURRAHMÂN
ŞEYH ABDURRAHMÂN E- BÜ'L-VEFÂ
ŞEYH ABDURRAHMÂN EŞŞÂVİRÎ
ŞEYH ABDÜLHALİM EFENDİ
ŞEYH ABDÜLKÂDİR KÂNÎ
ŞEYH ABDÜLKÂDİR MUHÂCİR
ŞEYH AHMED AKVÂVÎ
ŞEYH AHMED EFENDİ
ŞEYH AHMED ŞEMSEDDÎN
ŞEYH ALÂEDDÎN RÛŞENÎ
ŞEYH ALİ BEHÇET EFENDİ
ŞEYH AMR RABBÂNÎ
ŞEYH BABA RESÛL
ŞEYH BÂKIR BA'LEKÎ
ŞEYH CELÂLÜDDÎN HÜRMÂLÎ
ŞEYH DERVİŞ HÜSEYİN
ŞEYH ELVAN
ŞEYH GÂLİB DEDE
ŞEYH HÂLİD CEZERÎ
ŞEYH HÂLİD ZİBÂRÎ
ŞEYH HASAN
ŞEYH HUBEYŞÎ
ŞEYH HÜSEYİN BASRETÎ
ŞEYH İBNİ HATÎB
ŞEYH İBNİ NÛH
ŞEYH İBRÂHİM BİN ALİ
ŞEYH İBRÂHİM CA'BERÎ
ŞEYH İBRÂHİM HAKKI
ŞEYH İSMÂİL ENARÂNÎ
ŞEYH İSMÂİL RÛMÎ
ŞEYH KEMÂL EFENDİ
ŞEYH KÖSTENDİLLİ HASAN EFENDİ
ŞEYH KUTBEDDÎN
ŞEYH KUTBÜDDÎN MÜNEVVER
ŞEYH MAHMÛD
ŞEYH MEHMED EMİN (RAMAZAN)
ŞEYH MEHMED RUHÎ DEDE
ŞEYH MEHMED ŞİRVÂNÎ
ŞEYH MERZÜBÂN-I VELÎ
ŞEYH MESUT HORASANÎ
ŞEYH MUHAMMED AYNÎ
ŞEYH MUHAMMED BISERI (KESİKBAŞ)
ŞEYH MUHAMMED EL-MA'RİBÎ
ŞEYH MUHLİS BABA
ŞEYH MUSTAFA BİN EBÛ BEKR
ŞEYH NÛREDDÎN
ŞEYH REYHAN ADENÎ
ŞEYH SABRİ
ŞEYH SAÇAKLI
ŞEYH SÂDİ
ŞEYH SAFVETÎ
ŞEYH SEYDÂ
ŞEYH SİNÂN
ŞEYH SÜLEYMÂN
ŞEYH ŞÂMİL
ŞEYH ŞİHÂBÜDDÎN SÜHREVERDÎ
ŞEYH TÂC
ŞEYH TÜRKÎ
ŞEYH ULEMÂ
ŞEYH YÛSUF HEMEDÂNÎ
ŞEYH-ÜN-NECCÂR
ŞEYHÎ
ŞEYHMUZ SULTAN
ŞEYH-ÜL-MEŞÂYIH BEHRÂM
ŞİBLÎ
ŞİHÂBÜDDÎN AHMED BİN ALİ
ŞİHÂBÜDDÎN AHMED SİVÂSÎ
ŞİHÂBÜDDÎN BA'LEVÎ
ŞİHÂBÜDDÎN-İ SÜHREVERDÎ
ŞİRVÂNÎ
ŞİRVÂNÎ ES-SAGÎR
ŞUAYBZÂDE ALİ ÂKİF EFENDİ
ŞUMEYT BİN ACLÂN
ŞÜCÂEDDÎN-İ KARAMÂNÎ
ŞÜHÛDÎ EFENDİ
ŞÜSTERÎ

T
TÂCÜDDÎN İBRÂHİM HALVETÎ
TÂCÜDDÎN İBRÂHİM KARAMÂNÎ
TÂCÜDDÎN BİN RIFÂÎ
TACÜDDÎN VELÎ
TÂCÜDDÎN ZÂHİD-İ GEYLÂNÎ
TÂC-ÜL-ÂRİFÎN (EBÜ'L-VEFÂ)
TAFLÂTÎ
TÂHÂ-İ HAKKÂRÎ
TÂHİR-İ BEDAHŞÎ
TÂHİR-İ LÂHORÎ
TAKIYYÜDDÎN EBÛ BEKR KEFEVÎ
TAKIYYÜDDÎN HISNÎ
TAKIYYÜDDÎN İBNİ DAKÎK-ÜL-ÎD
TAKIYYÜDDÎN SÜBKÎ
TAŞKESENLİ AHMED EFENDİ
TAŞKESENLİ İBRÂHİM EFENDİ
TÂVÛS BİN KEYSÂN
TÂZÎ
TEBÂSÎ
TERZİ BABA
TERZİZÂDE AHMED EFENDİ
TESBİH BABA
TEZVEREN DEDE
TOKATLI HAYREDDÎN EFENDİ
TOKATLI İSHAK ZENCÂNÎ
TOPCU DEDE
TUNUSÎ (İBRÂHİM BİN YAHLEF)
TURHAL ŞEYHİ MUSTAFA EFENDİ
TÜTÜNSÜZ BABA

U
UBEYDULLAH-I AHRÂR
ULU ÂRİF ÇELEBİ
UTBET-ÜL-GULÂM

Ü
ÜÇ KUZULAR
ÜFTÂDE
ÜFTÂDEZÂDE KUTUB İBRÂHİM EFENDİ
ÜNSÎ HASAN EFENDİ
ÜSTÂD-ÜL-A'ZAM
ÜRYÂNÎ MEHMED DEDE
ÜVEYS MEDENÎ

V
VÂNÎ AHMED EFENDİ
VÂNÎ MEHMED EFENDİ
VECÎHÜDDÎN ÖMER EFENDİ
VEFÂ KONEVÎ
VEHB BİN MÜNEBBİH
VEKÎ' BİN CERRÂH
VELİ DEDE
VELİ ŞEMSEDDÎN
VELİYYÜDDÎN OĞLU HACI BULAM
VENÂÎ
VEYSEL KARÂNÎ
VİŞNEZÂDE
VÜHEYB BİN VERD

Y
YÂFİÎ
YAHYÂ EFENDİ
YAHYÂ BİN EKSEM
YAHYÂ ÎDİLÎ
YAHYÂ MUAMMER MEZÛRÎ İMÂDÎ
YAHYÂ BİN MUÂZ-I RÂZÎ
YAHYÂ ŞİRVÂNÎ
YA’KÛB-İ ÇERHÎ
YA’KÛB GERMİYÂNÎ
YÂKÛT-İ ARŞÎ
YANYALI MUSTAFA İSMET EFENDİ
YÂR MUHAMMED KADÎM TALKÂNÎ
YÂREN DEDE
YAYABAŞIZÂDE
YAZICIZÂDE MUHAMMED EFENDİ
YÛNUS EMRE
YÛNUS BİN UBEYD
YÛNUS BİN YÛSUF EŞ-ŞEYBÂNÎ
YÛSUF BİN ABDULLAH EL-GÜRÂNÎ
YÛSUF BİN ABDÜRRAHÎM AKSÛRÎ
YÛSUF BAHRİ EFENDİ
YÛSUF BİN ESBÂT
YÛSUF HAKÎKÎ BABA
YÛSUF HALVETÎ
YÛSUF HARPÛTÎ [kuddise sırruhû]
YÛSUF-I HEMEDÂNÎ [kuddise sırruhû]
YÛSUF BİN HÜSEYİN RÂZÎ [kuddise sırruhû]
YÛSUF KÂMİTÎ [kuddise sırruhû]
YÛSUF MAHDÛM [kuddise sırruhû]
YÛSUF BİN MUHAMMED ÇEŞTÎ [kuddise sırruhû]
YÛSUF NEBHÂNÎ [kuddise sırruhû]
YÛSUF SİNÂNEDDÎN-İ SÎNEÇÂK [kuddise sırruhû]
YÜNÛNÎ [kuddise sırruhû]

ZÂHİD [kuddise sırruhû]
ZÂHİD İSFEHÂNÎ [kuddise sırruhû]
ZÂHİDܒL-KEVSERÎ [kuddise sırruhû]
ZÂHİD YOZGADÎ ŞEYH HACI AHMED EFENDİ
ZAHÎRÜDDÎN HALVETÎ [kuddise sırruhû]
ZÂKİRZÂDE ABDULLAH EFENDİ [kuddise sırruhû]
ZARÎFÎ HASAN EFENDİ [kuddise sırruhû]
ZEHÂVÎ [kuddise sırruhû]
ZEKERİYYÂ ENSÂRÎ [kuddise sırruhû]
ZEKERİYA SULTAN [kuddise sırruhû]
ZEMLİKÂNÎ [kuddise sırruhû]
ZEMZEM-İ HÂSSA [kuddise sırruhû]
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ [kuddise sırruhû]
ZENGENÎ [kuddise sırruhû]
ZENGÎ ATÂ [kuddise sırruhû]
ZEYNEDDÎN-İ HÂFÎ [kuddise sırruhû]
ZEYNELÂBİDÎN [kuddise sırruhû]
ZEYNELÂBİDÎN [kuddise sırruhû]
ZEYNELÂBİDÎN AYDERÛSÎ [kuddise sırruhû]
ZEYNELÂBİDÎN KAYSERÂNÎ [kuddise sırruhû]
ZEYNELÂBİDÎN MUHAMMED [kuddise sırruhû]
ZEYNELÂBİDÎN MÜNÂVÎ [kuddise sırruhû]
ZEYNULLAH KAZANÎ [kuddise sırruhû]
ZİVİNGÎ [kuddise sırruhû]
ZİYÂEDDÎN BERNÎ [kuddise sırruhû]
ZİYÂEDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ [kuddise sırruhû]
ZİYÂEDDÎN NAHŞEBÎ [kuddise sırruhû]
ZİYÂEDDÎN NURŞÎNÎ [kuddise sırruhû]
ZİYÂEDDÎN HALÎL CÜNDÎ [kuddise sırruhû]
ZÜFER BİN HÜZEYL [kuddise sırruhû]
ZÜHRÎ [kuddise sırruhû]
ZÜNNÛN-İ MISRÎ [kuddise sırruhû]
yorum ekle

Diğer Haberler

 • NURTEN YILDIRIM'DAN YIPRA...

  Nurten Yıldırım olarak formülü İtalya'dan ithal edilen Nötrph profesyonel saç kurtarıcı - tedavi edici botoks uygulama paketi ile saçlarınızı pırıl p...

 • SAÇ ÇIKARMANIN DÜNYADA Bİ...

  SAÇ ÇIKARMANIN DÜNYADA BİLİNEN ETKİLİ YOLUSaç çıkarma konusunda kesin sonuç isteyenler İtalyan menşeili bu ürünü muhakkak denemeliler. Dünyada bilinen...

 • Harita Mühendisliği Hakkı...

  Harita Mühendisliği YorumlarıHarita Mühendisliği ile ilgili internette yapılan yorumları sizler için derledik. Bu yorumlar belki Harita Mühendisliği B...

 • Samsun Atakum Bayan Kuafö...

  Samsun Atakum Bayan Kuaförüwww.samsunkuafor.com0 542 354 43 55 Merhabalar. Samsun Atakum Bayan Kuaförü olarak bayan personellerimiz ile birlikte ...

 • Harita Ölçüm Aletleri...

  Harita Ölçüm AletleriHARİTA MÜHENDİSLİK ÖLÇÜM ALETLERİ...

 • DUA 6...

  YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR V...

 • DUA 5...

  YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR V...

 • DUA 4...

  YARABBİ AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI SEVDİKLERİNİN HATIRINA DUALARIMIZI KABUL EYLE. İSİMLERİ YAZILI OLANLARININ ŞANLARINI YÜCE EYLE.. ONLARA ÖYLE BİR NUR V...